Vad vill F! Skåne

En jämställd och tillgänglig vård

Hälso- och sjukvårdslagen konstaterar att svensk vård ska utgå från ”en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen”. Dessvärre genomsyras vården, likt övriga samhället, av patriarkala och rasistiska strukturer vilket tar sig uttryck i en systematisk diskriminering av vårdsökare på grund av exempelvis kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, sexuell läggning och klass. En undersökning av United Minds Cint från 2008 konstaterade att åtta av tio kvinnor har blivit förolämpade inom vården, och att var tredje kvinna helt avstår att söka vård för att inte uppfattas som hypokondrisk. En färsk studie (2014) från Mälardalens Högskola bekräftar bilden av att kvinnors problem inte tas på allvar. I kontakt med sjukvården får män dubbelt så ofta läkartid, medan kvinnor istället får ”goda råd”.

I DO:s rapport ”Rätten till sjukvård på lika villkor” från 2012 konstateras att personer med annat modersmål än svenska och transpersoner generellt får ett sämre bemötande. Diskrimineringens magnitud visar sig i dess makabra följder. Din utbildningsnivå och var i världen du är född har betydande konsekvenser för om du överlever behandlingsbara sjukdomar. Med andra ord: diskrimineringen dödar. DO slår också fast att kön styr behandling, medicinering och väntetid till läkarkontakt. Den hierarkiska ordningen manifesteras i förbiseendet av papperslösas, flyktingars och arbetslösa EU-medborgares mänskliga rättigheter. Alla som bor och vistas i Skåne och Sverige ska ha rätt till samma vård på lika villkor; allt annat är en inhuman och oacceptabel ordning.

Problemen med diskriminering är kända sedan länge. Redan 1987 konstaterade socialstyrelsen att den svenska vården inte är lika för alla. Sedan dess har åtgärder gjorts, men i en undersökning av SKL från 2009 visar det sig att ojämlikheten bestått. Det krävs en feministisk och intersektionell analys för att komma till bukt med problemen. Diskrimineringarna hänger ihop och utgår från en vit mansnorm. Kunskapen om detta och hur olika diskriminering tar sig uttryck är direkt avgörande för att kunna bryta mönstret.

Feministiskt Initiativ Skåne ska verka för…

  • en jämställd vård fri från diskriminering på grund av kön, etnicitet, sexuell läggning, klass, funktionalitet och/eller ålder.
  • obligatorisk och kontinuerlig utbildning av all vårdpersonal i antirasism och genus- och HBTQ-kompetens för att motverka etnocentrismen, rasismen och köns- och heteronormen inom vården, samt att insatser görs för att motverka mans- och heteronormen inom forskningen.
  • att alla som vistas i Skåne och Sverige, inklusive asylsökande, papperslösa, arbetslösa EU-medborgare och gömda flyktingar har samma rätt till vård. I vården ska total sekretess råda gällande papperslösas och gömda flyktingars vistelse. Det ska också åligga myndigheter som migrationsverket att informera nyanlända om dessa rättigheter.
  • en ökad språkkompetens inom sjukvården för att tillgängliggöra vården och förbättra bemötandet för personer med annat modersmål än svenska.

Feministiskt Initiativ Skåne ska också arbeta för en lättillgänglig och effektiv vård. Det finns stora skillnader i tillgång på vård och läkartäthet beroende på vilken kommun du bor i samt var i kommunen du är bosatt, något som måste stävjas. Nedskärningarna i vården har drabbat region Skåne hårt och enligt SKL:s sammanställning registreras idel bottennoteringar vad gäller tillgänglighet och köer. Inom specialistvården är läget mest akut, då 15 % av alla vårdsökande tvingas vänta i över 90 dagar på besöks- och operationstider. Region Skåne är också sämst i landet på att besvara telefonsamtal från vårdsökande; 22 % av alla som söker kontakt får inget svar. Således måste vården i Skåne byggas ut och stora insatser måste göras för att få bort köerna och öka tillgängligheten.

Feministiskt Initiativ Skåne ska verka för…

  • en tillgänglig och likvärdig vård i hela Skåne, oavsett var du bor eller befinner dig. Satsningar ska göras på vårdcentraler och närsjukhus för att få bort köerna, samt på en utökad specialistvård för att främja att adekvat vård ska kunna erbjudas i den vårdsökandes närområde.
  • att förebygga ohälsa genom informationssatsningar kring friskvård, hälsovård och god kosthållning.
  • en utveckling och kvalitetskontroll av den alternativa vården.
  • en fri sjuk- och tandvård upp till 20 år. Därefter ska högkostnadsskydd gälla.
Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s